Cuma, Nisan 30, 2010

87

Polislik Pomem Kpss taban puanı 2012

 • Cuma, Nisan 30, 2010
 • Share • POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) MÜDÜRLÜKLERİ;
  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.
  2012 yılında başlatılacak olan 12. dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2011 ve 2012 yılları Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS – P3) puan türünden (60.000) ve üzerinde puan alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.
  12 nci dönem Polis Meslek Eğitimlerine (2700) Erkek, (130) Bayan toplam (2830) aday asıl, bu miktarların %30’u olan (810) Erkek, (39) Bayan toplam (849) aday yedek olarak alınacaktır.
  Yapılan sınavlar neticesinde başarılı olan adaylar İstanbul Arnavutköy, İzmir Bornova, Mersin, Merzifon, Bilecik, Karabük ve Çankırı POMEM Müdürlüklerinde eğitim göreceklerdir.


  MÜRACAAT İŞLEMLERİ
  Adaylar, ikamet ettikleri İl’deki İl Emniyeti Müdürlüklerine 03/09/2012 – 21/09/2012 tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
  Müracaatlar 21/09/2012 tarihi saat: 17.00’da sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


  DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAV YERİ TARİHİ DUYURUSU
  Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 04/10/2012 tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara duyurulacaktır.
  İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ
  Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen bölge merkezlerinde 08/10/2012 tarihinde başlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç aşamadan oluşacak ve 12 nci dönem için geçerli olacaktır.


  DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
  Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı, değerlendirme/mülakat (2.Aşama) ve fizikî yeterlik (3.Aşama) puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden duyurulacaktır.

  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE ATANMA
  Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavlarında başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlamaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca duyurulacaktır.
  Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar.
  Ayrıca, 5336 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 inci Maddesinin Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.
  Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.


  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
  c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
  · Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 08/10/1985 tarihi ve sonrasında doğanlar,
  · Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için 08/10/1983 tarihi ve sonrasında doğanlar.
  ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.
  d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
  e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
  1) Mahkûm olmamak.
  2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
  3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
  g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
  ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
  h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
  ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
  i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
  j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
  k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
  l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.
  şartları aranır.


  BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
  a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
  b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
  c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
  d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu
  e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
  f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,
  g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.
  ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya,  BAŞVURU TARİHLERİ:03/09/2012 – 21/09/2012
  BAŞVURU YERLERİ: İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri

  İRTİBAT ADRESİ:
  Emniyet Genel Müdürlüğü
  Eğitim Dairesi Başkanlığı
  İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
  Necatibey Cad. No:70
  Çankaya / ANKARA

  Tel: 0 312 462 243 33
  0 312 462 243 34
  Faks: 0 312 425 43 15

  Detaylı bilgi için www.egitim.pol.tr
  Ağustos 27th, 2012 | 25 Yorum Yapıldı »

  Etiketler:Polislik taban puanı,2010 pomem taban puanı,pomem taban puanı,10.dönem pomem taban puanı,Polislik Pomem Kpss taban puan?,Pomem Kpss taban puanı,Pomem Kpss yeterlilik puanı

  87 comments

  pomemc
  12 Ağustos 2010 22:34

  bu seneki taban puanıda 60 mı olacak

  Adsız
  13 Ağustos 2010 11:05

  düşecek diye bir söylenti var kaldırsalar iyi olur:)

  Adsız
  13 Ağustos 2010 15:30

  VALLAH BENDE DÜŞECEK DİYE DUYDUM İNŞALLAH DÜŞER YOKSA ÜZÜLÜRÜM ÇÜNKÜ PUANIM 59.904

  Adsız
  13 Ağustos 2010 17:38

  mutlaka düşmesi lazm kpss sonuçları çoğu kişinin beklediğinin altında geldi..

  Adsız
  14 Ağustos 2010 02:09

  lütfen kpss puanı düşsün

  14 Ağustos 2010 06:41

  s.a tam sınırdayım 60 punanım war ama yüksek alanda cok. herlesin gönlüne göre olsun arkadaşlar

  Adsız
  14 Ağustos 2010 09:24

  evet bence de bu sene düşmeli dediğiniz gibi netler iyi ama punlardüşük ters köşe olduk resmen.kpss puanı iyi diye bundan iyi polis olur mantığı var ne yazık ki ya puanı düşük olan o kötü bir polis mi olur bunu nerden bilecekler herkese şans verilmeli

  Adsız
  14 Ağustos 2010 14:44

  kpss şartı aranmamalı diğer kriterlere bakılmalı

  Adsız
  14 Ağustos 2010 14:46

  sen olsan puanı aynı şartlarda puanı 60 olanı mı alırsın 61 olanı mı? :)))

  Adsız
  14 Ağustos 2010 15:40

  arkadaşlar

  Adsız
  14 Ağustos 2010 15:41

  2009 puanıda geçerli olurmu ben geçen yıl 60 almıştım

  Adsız
  14 Ağustos 2010 18:44

  umarımm 55 olur arkadaslar ya::(

  Adsız
  14 Ağustos 2010 18:46

  2009 yılında kac bayan arkads alındı bılen varmı arkadslar ya bız bayanlarında tek umudu pomem::(:(:( bence herkese esıt sans verılmelı herkess mulakaata sansını zorlamalıı:(

  ahmet
  14 Ağustos 2010 22:55

  ya insallah bu senede taban puanı 60 olur pomem alımları ne zaman olacak acaba bilgisi olan var mı?

  Adsız
  15 Ağustos 2010 03:23

  arkadaslar 60ın altına düşerse cok ıyı olur herkessın kalbıne gore olur ınsallah

  Adsız
  15 Ağustos 2010 14:08

  insallah 55 olur arkadaslar

  Adsız
  16 Ağustos 2010 13:49

  işallah 55 olur... bu sene puanlar çok düşük geldi.umarım bunu göz önüne aşlırlar.....

  Adsız
  16 Ağustos 2010 19:59

  inşallah demeyle olmuyor arkadaşlar birinin net bilgisi varsa söylesin taban puanı genel müdürlük belirledi mi belirlemedi mi 1 haftadır girmediğim site kalmadı en son emniyeti arayacam artık..etrafımdakiler sürekli taban puanı arttırırlar herkes polisliğe başvuracak diyor..lütfen net bilgisi olan varsa yazsın

  Adsız
  17 Ağustos 2010 00:10

  Sanırım hala haber yok. 55 olsa süper olacak. Netlerim daha iyi olmasına rağmen puanım daha az geçen seneye göre. Taban puanla ilgili Kesin bilgi alabilen buraya yazsın arkadaşlar. Teşekkürler

  Adsız
  17 Ağustos 2010 19:59

  arkadaşlar kpss taban puan belli oldu millete hayırlı olsun
  genel müdürlükten açıklma geldi 60 puan

  Adsız
  18 Ağustos 2010 08:57

  kardeş nerden baktın ben bulamadım linki göndersene

  Adsız
  19 Ağustos 2010 00:34

  nereden baktınız taban puana bütün sitelere girdim bulamadım emin misiniz.

  Adsız
  19 Ağustos 2010 12:04

  adsız kardeşim atma...egm. böyle bi duyuru yok

  Adsız
  19 Ağustos 2010 15:58

  işşallah 50 veya 55 olur taban puan

  Adsız
  19 Ağustos 2010 18:22

  ya inşallah düşürürler taban puanı da başvururuz..dua edelim arkadaşlar hep beraber

  20 Ağustos 2010 19:01

  herhangi bir duyuru olmadı..kimseyi yanıltmayın arkadaşlar

  Adsız
  21 Ağustos 2010 15:52

  arkadaşlar son kayıt tarihleri ne zaman pomeme başvuru için bilgisi olan var mı?

  Adsız
  22 Ağustos 2010 13:03

  inşallah 55 olur arkadaşlar ya kpss durumu bortada zaten :(:(:(

  Adsız
  23 Ağustos 2010 02:52

  arkadaşlar baraj 55-60 olsa ne değişecek ki. geçen yıl en son pomemci 66 puanla okula girmedi mi?

  Adsız
  23 Ağustos 2010 04:16

  60 sanırım...

  Adsız
  23 Ağustos 2010 14:05

  ayenen öyle kardeşim 60 puan kpss taban puan

  Adsız
  23 Ağustos 2010 15:22

  ya ben bakmaya calıştım da bi duyuru göremedim 60 öı kesin?

  Adsız
  24 Ağustos 2010 10:29

  ÖSYM kpss ile ilgili iddalara açıklık getirdi.kopya yok iptalde. ayrıca geçen yıla göre 10 puanlık bir artış söz konusu yani geçen yıl 55 alan aday bu yıl 65 almış oluyo.bunu ösym diyo ben değil..

  bu nedenle pomem başvurularında patlama olçak taban puan 65 ve üstü olma ihtimali %60 yi geçti şimdiden...
  bi ihtimal 60 olsa yedek listeden şansımı deneriz. yapçak bişiy yok..

  Adsız
  25 Ağustos 2010 10:25

  olurmu öle sey 10 puan alrı die. benim buyıl ki puanım 58.998 2009 a göre 66.7 getiriyo 61 net=58.998 geldi bilgisi olmayan yazmasın arklar bu sene taban puanlar gecen seneye göre 8 puan düstü kaldıki suan icinde egm acıklamadı bakalım bence inmesi lazım 20 bin polis alımı olucaksa. herkese gönlüne göre versin ama 55 yapsalar cok cok ii olucak cunki gecen sene 65 ve üstü ler bu yıl taban puanın düsmesiyle 60 altına girdi..

  Adsız
  25 Ağustos 2010 10:28

  Bence bu bu skandaldan sonra EGM dikkate alıcaktır kaldıkı arksın dedigi gibi 20 bin alım var bu sene.Taban puanlarında 7-8 puan düstügünüde göz ardı etmemek lazım. cevremdeki cogu kimsede aynı sorunu yasıyo gecen sene 60 yapan adam 65 aldı buyıl 60 altına düstü standart sapmadan ötürü.

  Adsız
  25 Ağustos 2010 12:07

  arkadaşlar ben geçen yıl 60 almıştım ama kpss sonuç belgesinin aslı yok eğer buyıl 60 olursa ben başvurabilirmiyim ve kpss sonuç belgesinin aslını nasıl bulurum yardımcı olursanız sevinirim KORAY

  Adsız
  25 Ağustos 2010 18:51

  toplam 20 bin kişi tek seferde alınmıyo arkadaşım yalan yanlış bilgilerle doldurmayın etrafı bu yıl alınıcak pomem li öğrenci sayısı yine 9.500 kişi buna ek olarak polis akademisi pmyo dahil edilmiş toplam 22 bin kişi alınacak.pomem yedek listesi ise 2000 ile 4000 kişi ise yedekte bekleyecek 11.dönem pomem için ise aynı 9.500 artı 4000
  yani toplam iki dönem için alınıcak pomemli sayıs 26 bin kişi
  şu anda aktif olan 9 pomem şubesi war...nereye 20 bin alıyo be...

  Adsız
  26 Ağustos 2010 00:20

  arkadaşlar başarılı kişi sayısı fazla nerde çokluk orda ...taban puan 70 olur kafanızı yormayın 250000. adam çünkü,ben 13000 pomem biliyorum 7000 pmyo bu doğru mu

  Adsız
  26 Ağustos 2010 11:58

  genel müdürlüğe mail atın arkadaşlar puanlar düşük geldi 68 netle 62 puan geldi matematikten 26 tane yaptığım halde

  Adsız
  28 Ağustos 2010 22:33

  her kafadan bir ses çıkıyo beyler eninde sonunda açıklanacak sabredin ortamı germeyin hepimiz üni mezunuyuz hepimiz bu yıl kpss de hayal kırıklığına uğradık bekleyelim ve görelim boşuna stres yapmayın en kötü bayramdan sonra ki ilk hafta ne olacaksa belli olur.herkese slm

  Adsız
  30 Ağustos 2010 00:05

  Arkadaşlar öyle ya da böyle bu sınav geride kaldı. Bende beklediğimin çok altında altım. 65 puan hesaplarken 58 aldım. Ama önemli olan kendimize alternatif hedefler belirlememizdir. Umudunuzu polisliğe bağlamayın bence. Başaramazsanız daha çok üzülürsünüz.

  Allah herkesin gönlüne göre versiin...

  Adsız
  30 Ağustos 2010 09:48

  arkadaşlar parajın 55 olması için mail atalım

  POMEMM BARAJ 55 OLSUN
  Bu sene yapılan KPSS de , geçen seneye
  göre soruların daha kolay yapılabilir nitelikte olması ile birlikte birçok kişi soruları rahat bir şekilde cevaplandırmıştır
  Bunun sonucu olarak
  geçen sene yapılan netlerden elde edilen puanlar ile bu senenin netlerinden
  elde edilen puanlar çok farklı olacaktır
  Bu sene yüksek net yapılsa dahi ,
  soruların büyük ölçüde herkes tarafından yapılması nedeniyle puanlar
  düşük gelecektir.
  ayrıca bu sene içinde Öğretmen alımları , B Grubu
  memur kadrolarına atamalar vb atamalar yapılacaktır.
  Pomem’e başvurup da
  daha sonrasında ataması yapılan öğretmen adaylarının yine çok olacağı
  biliniyor
  Ayrıca B grubu kadrolara da yüksek bir oranda alım olacağı
  biliniyor
  Bu nedenle yüksek puanı olan adaylar , hem Pomem’e hem de
  Öğretmenlik yada B grubu kadrolara başvurduğu için, daha sonra da bunlardan
  birinden ataması yapılınca Pomem’e girmekten vazgeçiyorlar.Bunun sonucunda
  , puan düşüklüğü nedeniyle Pomem’e başvuramayan adayların bu şekilde
  mağdur edilmemesi için;
  Pomem için 1 sene boyunca KPSS ye hazırlanan
  adaylar olarak , bu ve benzeri durumların ortaya çıkmaması için , 10.ve 11.Dönem alımlarında baraj puanın yine “55” olarak belirlenmesini rica
  ediyoruz

  POMEM ADAYLARI

  mail adresleri
  egitimdb@egm.gov.tr

  besir.atalay@icisleri.gov.tr

  suleyman.tapsiz@icisleri.gov.tr

  yilmaz.arslan@icisleri.gov.tr

  nesat.kircali@icisleri.gov.tr

  nevzat.bukum@icisleri.gov.tr
  arkadaşlar herkes mail atsın günde 3-4 kez

  Adsız
  30 Ağustos 2010 14:35

  82 netle 73 puan aldım bence kpss3 puanı kesinlikle etkili olmalı

  Adsız
  30 Ağustos 2010 18:00

  puanlar 50 olacakmışşş

  Adsız
  30 Ağustos 2010 18:02

  sınav iptalmi olacak yoksa kopya çekenlerinmi iptal ama kopya çekenlerin iptal olursa bizim standart sapmalar nasıl olacakkkkkkkk

  Adsız
  30 Ağustos 2010 20:33

  bu işin bo... çıktı nedir bu çektiğimiz.ulan sabrede sabrede sabır taşına döndük...psiklojik buhrama girdim yavf.ne yapçam bilmiyorum :S iptal da olmuyo tarihte açıklanmıyo iddaalar kesinleşene kadar savcılığın yök ten kesin bil yok.atamalar ertelendi...bu işin sonu hayırla bitse ii olur.evde oturup beklemekten bıktım bizde de şans yok ki be.

  Adsız
  31 Ağustos 2010 17:30

  kardesım nerden duydun punaların 50 olucağını

  Adsız
  1 Eylül 2010 15:30

  baraj belli olduktan sonramı başvurabiliyoruz pomem e ne zaman başvuruyoruz bilgisi olan varmı

  Adsız
  2 Eylül 2010 18:28

  ne aldığınızın önemi yok iktidar cemaat A.Ş.kendi adamlarını alır.taban 60 olur.

  Adsız
  3 Eylül 2010 00:48

  arkadaslar bu seneki kpss iptal olacak itiraf geldi soruların dagıtıldıgı kesinleşti gecen seneki puanlarla alacak gecen sene 60 olan puanlarla yeterince polis alındı bu sene o puanla 20000 polis acıgını tamamlayamayacagı için gecen sene kpss 3 puanı 50 olarak belirleyecegini düşünüyorum

  Adsız
  3 Eylül 2010 05:00

  arkadaslar dalga gecmeyın 60ın altunda olur insallah bekleyelım az daha

  Adsız
  3 Eylül 2010 20:00

  öğretmenler atanamadı,memur desen onlarda beklemede...pomem için baraj 60 olsa nafile... hiç kimse hiçbişey olamazken pomem gibi bir yer warmış hep birlikte oraya giriyormuşuz.en son alınıcak adamın puanını bile düşenemiyorum.75 ve üzeri olur.60-70 alanlar avucunu yalar gibi geldi bana.pomem olaki alımları duyurdu 850 bin kişi KPSS girdi ama atanacak bir öğretmen bir memur bile olmadı. hal böleyken yığılma olçak.ben bile 60 65 arasında sıkışan biriyim.bu iş başka bi bahara kaldı 11.dönem için artık inş...

  Adsız
  4 Eylül 2010 23:55

  ınsanların moralını bozmayın kendı kafanıza gore yorumlar yapmayın bekleyın görun işte bıraz dua edın Allah ısterse hersey olur ramazan ayı mubarek gun dua edın kabul olur Allah bu mubarek gunlerde dua eden hıçbır kulunu geri çevirmezmiş hepiniz kazanın inşallah iyi akşamlar

  Pomemliyiz.biz sahtekarlığı
  11 Eylül 2010 11:43

  Pomem 2010 Taban Puanı Öğrenildi
  Merak edilen konu Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığında çalışan bir arkadaşımızın akrabasına sorularak ilk kez öğrenilmiş oldu. pomemliyiz.biz diye bi site üye toplamak için böyle saçma sapan bir yola başvurmuş sakın inanmayın arkadaşlar henüz açıklanan bir taban puanı yok bilginize

  Adsız
  16 Eylül 2010 18:07

  kesin bir haber varmı acaba??

  Adsız
  23 Eylül 2010 00:11

  arkadşalar pomem demek zeka yetenek güç korkusuz olmak demektir... herkes kısmetini alır... kavga etmeyin :) inşalh puan düşer benimde 71 am bakacaz artıkkkk

  Adsız
  26 Eylül 2010 17:06

  Pomem de neymiş yaa, bırakın boş işleri, sözleşmeli subaylığa girin hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin hayatını kurtarın, subaylığın yetkilerini ve maaşı polisin imkanlarından çok daha fazla, polis olup milletle uraşcanıza subay olun emriniz altında bi ton asker ve rütbeli olsun:) subaylık eğitimi de 6 ay

  Adsız
  27 Eylül 2010 14:16

  subaylığı istyen arkadaş sen askerlik yaptınmı

  Adsız
  29 Eylül 2010 14:17

  ARKADAŞLAR EGM DUYURU YAPTI PUAN 60 HAYIRLI OLSUN koray

  Adsız
  29 Eylül 2010 23:27

  yaa bayanlarda taban yüksek mi olurr ben p367 aldım girme imkanım yok mu:(

  didemm
  29 Eylül 2010 23:29

  yaa bayanlar da 60 ama yüksek alırlar demi benim puanım 67 girme şansım var mı:(

  Adsız
  1 Ekim 2010 22:00

  ek alım olurmu puan düşermi arkadaşlar

  Adsız
  1 Ekim 2010 22:01

  ek alım olsa nezaman olurki

  Adsız
  1 Ekim 2010 22:25

  Bayanlarda kpss puan barajı nedir net bilgisi olan? benim 80 sanırım sorun olmaz

  Adsız
  8 Ekim 2010 16:31

  yaş sınırını 2 ay gibi kıl payı gecmeme ragmen 60 taban puanı ile müracat edemiyorum eminimki benim gibi çok arkadşım var taban puanının kaldırılmasını istiyorum

  eda samsun
  8 Aralık 2010 14:06

  bencede hiç kpss puanı olmamalı :( inş. olmaz yada düşer ne diyeyim

  Adsız
  23 Ocak 2011 15:34

  kpssp3 ten 60.000 puan almak kaç net yapmak demektir

  Adsız
  24 Haziran 2011 16:59

  kimsenin bi bok bildiği yok amına koyim

  Adsız
  30 Haziran 2011 18:09

  beyler arkadaşım geçen dönem merzifon pomemi kazandı.69 puanı vardı.mülakatleri iyi geçti kendisi girişken yapılı,atik ve konuşkan bi insandı tabi ama bileğinin hakkıyla kazandı.moralinizi bozmayın herkes girip bi şansını denesin.fiziksel yeterlilikten çok mülakat önemli.puan düşmesi olayına gelince bence düşmeyebilir arkadaşlar itfaiye,zabıta 65 puanın altına düşmüyo.eskiden pomem de 65 ten 60 düştü hatırlıyorum.allah hepinizin yardımcısı olsun.inşallah dilediğiniz gibi olur.işsizlik bu devirde çok zor yaa.

  Adsız
  16 Temmuz 2011 18:43

  vay arkadas atan atana siken sikene bu ne yaa. net bişey söyleyen yok. beyinden geleni dökmüşler buraya

  Adsız
  29 Temmuz 2011 18:26

  bence 40 a düşmeli

  Adsız
  29 Temmuz 2011 18:26

  nasıl olsa hayal kurmak bedava :))

  Adsız
  29 Temmuz 2011 21:21

  kpss 2011 cok kötü puanlar rezalet bende 59 aldım bu yıl düşer işallah

  Adsız
  31 Temmuz 2011 10:42

  ülkümin gariban boynu bükük gençliği bükmeyin boynunuzu , sıkmayın canınızı akpartiye atın oyları herşey daha güzel olacak :) puana bile gerek kalmıyacak ilerde

  Adsız
  4 Ağustos 2011 22:52

  acaba bayanlarda kabul edilen şahsın en düşük kpss puanı kaç idi

  Adsız
  11 Ağustos 2011 12:41

  bende 2012 de ki sınava girecem inş 60 ve üzeri bir puan alırım. şimdiden çalışmaya başlıyorum ...

  18 Ağustos 2011 00:44

  60 altına düşmez

  Adsız
  23 Ağustos 2011 01:48

  kpss3 72.402 ldım yeter mi rkadaslar bkazanmak için. mülakattan kaç lazım sizce?

  Adsız
  11 Eylül 2011 15:18

  geçen sene 70-75 arası almışlar bu sene düşer inşallah ama 60dan aşağı düşmesi çok zor her kez için hayırlısı olsun

  Adsız
  23 Ekim 2011 19:36

  boşuna burda sorularla zaman kaybetmeyin arkadaşlar sadece kendiniz araştırın puan 55 olsa ne olur 70 75 almaktan başka şans yok bence taban düşssede yüksek puan alan çok.

  Adsız
  3 Kasım 2011 13:39

  bnce 78 olmalı

  adsız
  10 Kasım 2011 12:30

  madem ab standartlarına uygun olsun istiyosun kaldır kpss puanını doldur üni mezunlarını

  Adsız
  28 Şubat 2012 22:45

  30 olsun baraj

  Adsız
  1 Mart 2012 18:54

  bencede insanı elemenin yolu 60 puan alması olmamalı düşürmeliler puanı

  Adsız
  25 Mart 2012 14:50

  pomemede 60 arıyolarsa oooooo bari 50 olsun :F

  Adsız
  15 Ağustos 2012 16:54

  bence olsun herkes girsin şanslı olan kazansın

  Adsız
  15 Ağustos 2012 16:56

  bence 50 olsun taban puan şanslı olan kazansın allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar

  Yorum Gönder